มูลนิธิพิทักษ์สตรี


มูลนิธิพิทักษ์สตรี ทำงานผ่านสำนักงานภูมิภาค 2 ที่ คือ กรุงเทพฯ ในประเทศไทย และกรุงโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนาม

ขอบเขตการทำงาน มูลนิธิพิทักษสตรี จะเน้นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปจนถึงประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนผ่านทางเครือข่ายและศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ให้จุดสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้หญิงและเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการแสงหาประโยชน์ทางเพศ
 • ผู้หญิงและเด็กที่เป็นกลุ่มเสียงจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

ภารกิจองค์กร

 • ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก
 • ปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก
 • ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 • สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบทบาททางเพศ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

วัตถุประสงค์

 • พัฒนางานคืนสู้สังคมให้มีประสิทธิภาพและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้หญิงและเด็กกลุ่มเสียงให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อให้คืนสู้สังคมได้อย่างยังยืน
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเผ้าระวัง ป้องกัน ผู้หญิงและเด็กจากการค้ามนุษย์
 • สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยือจากการค้ามนุษ์หรือกลุ่มเสี่ยงให้ช่วยเหลือกันเอง
 • คุ้มครองการช่วยเหลือและส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีความปลอดภัย

เราทำงานโดยตรงในพื้นที่ในบริบทภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการแสวงหาประโชยน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ทางเพศ

การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นหลักวิชาชีพ

เริ่มจาการป้องกัน สู้การคุ้มครองผู้เสียหาย จนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสาามารถช่วยอื่น

จุดเด่น

 • เราสามารถช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
 • เราทำงานทั้งในพื้นที่ (รากหญ้า) และในระดับนโยบาย
 • เราทำงานในรูปแบบของการผสมผสาน โดยใช้หลักการทำงานแบบสหวิชาชีพ ประกอบด้วย การป้องกัน การดำเนินการทางกฏหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ การผลัดดันนโยบายการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบการส่งต่อ
 • เรามุ่งเน้นถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีการประสานร่วมมือซึ่งกันและกัน
 • เราพัฒนาทางเลือกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของตัวกลุ่มเป้าหมายเองและให้เข้ากับชุมชนที่เค้าอยู่ด้วย

งานของเรา

 • เราป้องกันผู้หญิงและเด็กไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุยษ์โดย : เครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน การรณรงค์ตามแนวชายแดน การเสริมสร้างพลัง การคืนสู้สังคม และการพัฒนาทางเลือกอาชีพ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 • เราคุ้มครองผู้เสียหาย : ปฏิบัติการช่วยเหลือ การคัดแยกผู้เสียหายจากผู้เข้าเมืองผิดกฏหมาย
 • เราช่วยเหลือผู้เสียหายที่อยู่ในการคุ้มครอง ผ่านทาง : กระบวนการทางกฏหมาย การรักษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเตรียมการส่งกลับผู้เสียหายและการคืนสู่สังคม
 • เราส่งกลับผู้เสียหายสู่บ้าน และให้พวกเขามีส่วนร่วมในการป้องกันและคุ้มครองผู้หญิงและเด็กในชุมชน