Alliance Anti Trafic | The issues we work with

ประเด็นที่เราทำงาน

การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ คือ การจัดหา, การส่งต่อ, การจ้ดให้อยู่อาศัย . หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ: หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอม ยกตัวอย่างเช่น แรงงานขัดหนี้, หรือ การขู่ทำร้ายกับครอบครัวของเหยื่อ, เป็นต้น. AAT มุ่งเน้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของการค้ามนุษย์เพื่อการทารุณกรรมทางเพศ, ในขณะที่องค์กรอื่น ๆ มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน. ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ได้รับความคุ้มครองจาก AAT จะรวมถึงการค้ามนุษย์ที่ผู้เสียหายถูกบังคับค้าประเวณี, แต่เรายังคงทำงานกับเคสประเภทอื่น ๆ อีกด้วย, เช่น ในกรณีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สำหรับการตั้งครรภ์แทน.
มีตัวเลขทางสถิติที่เชื่อถือได้น้อยมากเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์, แต่การค้ามนุษย์กลับเกิดขึ้นในเกือบทุกส่วนของโลกและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ. ตามตัวเลขประมาณการของ UNFPA, มีจำนวนสตรีที่ถูกค้าข้ามพรมแดนในแต่ละปี อยู่ระหว่าง 700,000 ถึง 2 ล้านคน - หรือ 4 ล้านคนต่อปี ถ้าเรารวมตัวเลขจำนวนผู้ที่ถูกค้าภายในประเทศของตัวเองด้วย.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภูมิภาคแม่น้ำโขง สามารถหาได้ที่ เว็บไซต์ของ UNIAP.

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

ตามนิยามของสหประชาชาติ, "แสวงหาประโยชน์ทางเพศ" หมายถึง การกระทำหรือความพยายามใด ๆ ที่ละเมิด, โดยใช้อำนาจ, หรือความไว้วางใจ, เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ, รวมทั้ง, แต่ไม่ จำกัด เฉพาะแค่, ตักตวงทางการเงิน, ทางสังคม หรือทางการเมืองเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศของผู้อื่น. AAT ทำงานกับทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการค้าประเวณี, ซึ่งเรามองว่าเป็นรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์ประเภทหนึ่ง. ในภูมิภาคท​​ี่เราทำงานอยู่, คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ในการค้าประเวณีคือ เด็กที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี แต่บางครั้งก็เป็นเด็กที่อายุเพียง 12.

การทารุณกรรมทางเพศ

ทารุณกรรมทางเพศหมายถึงการก่ออาชญากรรมทางเพศ เช่น ข่มขืนหรือการทารุณกรรมเด็กทางเพศ, และมันแตกต่างจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในแง่ที่ว่าวัตถุประสงค์หลักของการทารุณกรรมนั้น ผู้กระทำผิดคือการกระทำด้วยตัวเองและไม่มีผลประโยชน์ที่เป็นกำไรจากการกระทำของตน. สหประชาชาติได้ให้คำนิยามดังต่อไปนี้: "การทารุณกรรมทางเพศ หมายถึงการบุกรุกที่เกิดขึ้นจริงทางกายภาพ หรือการคุกคามทางกายภาพ โดยธรรมชาติเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ, ไม่ว่าจะโดยการบังคับหรือการอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมกันหรือถูกบังคับ" แม้ว่าความสนใจหลักของ AAT คือการทำงานเพื่อต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์, แต่เราก็ได้ทำงานกับกรณีอื่น ๆ หลาย ๆ กรณี เช่น การข่มขืน และการทารุณกรรมเด็ก นอกจากนี้ในโครงการของเราหลาย ๆ โครงการ, ก็มีส่วนหนึ่งของการทำงานที่ช่วยสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้มีศักยภาพในการกำจัดปัญหาการทารุณกรรมทางเพศ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายอีกด้วยเช่นกัน.

เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ช่วยเราในการให้ความคุ้มครอง และมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสตรีและเด็กผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการที่คุณสามารถช่วยเราได้