Alliance Anti Trafic | Results of our work and future challenges

ผลงานและความท้าทายในอนาคตของเรา

ทุก ๆ ปี ...

เราให้ความคุ้มครองผู้เสียหายมากกว่า 180 คน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทางเพศ (ชาวเวียตนาม, ชาวไทย, ลาว, ชาวกัมพูชา, ชาวพม่า และชาวจีน). ในช่วง 10 ปี, เราได้ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสตรีและเด็ก จำนวนกว่า 1700 คน.
เราให้การสนับสนุนสตรีและเด็กประมาณ 70 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ให้กลับบ้านและได้เข้าถึงการศึกษา, เราให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ, และสนับสนุนทุนในการเริ่มต้นอาชีพ และการบริการอื่น ๆ.

prevention

เราทำการฝึกอบรมการป้องกันการค้ามนุษย์และสัมภาษณ์ ผู้ต้องกักในสถานกักกันตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยกว่า 650 คน.
เราให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังแก่สตรี 160 คนต่อปี ทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว กระทั่งปัจจุบันมีสตรีและเด็กกว่า 400 คนที่ได้รับการอบรมจากเรา.
เราให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายราว ๆ 65 คนต่อปี จนกระทั่งปัจจุบัน เราได้ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายไปแล้ว 365 คน.

จนกระทั่งปัจจุบัน ...

เราได้ทำการฝึกอบรมให้แก่ผู้นำเยาวชนทั้งหมด 160 คน ในการป้องกันการค้ามนุษย์ และได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทั้งสองฟากของชายแดนไทย-ลาว.
ขณะนี้ กลุ่มเฝ้าระวังที่ได้รับการฝึกฝนจากเรามีศักยภาพเพียงพอในการทำงานได้อย่างอิสระและมีความยั่งยืนภายในชุมชนตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว , เพราะปัจจุบันพวกเขาได้จดทะเบียนในฐานะองค์กรและได้รับเงินสนับสนุนการทำงานจากรัฐบาลไทย.
ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากความพยายามในการผลักดันของเรา, ขณะนี้ รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายชาวต่างชาติจากกรณีการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศมีโอกาสได้ออกไปทำงานภายนอกสถานคุ้มครองในขณะที่ยังคงได้รับความคุ้มครองจากสถานคุ้มครอง (การดำเนินการทางนโยบายนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายแรงงาน).
เรามีบทบาทสำคัญในการรวมตัวของทีมงานสหวิชาชีพ (รวมทั้ง ทนายความ, นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยาและตัวแทนตำรวจ) ในการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.
ครั้งแรกที่เราได้ทำการส่งกลับเหยื่อจากการค้ามนุษย์โดยอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นทางการคือ การส่งผู้เสียหายชาวเวียตนามจากประเทศไปยังประเทศเวียตนาม.
เราเป็นหน่วยงานแรกที่นำร่องการทำงานให้ความคุ้มครองและการส่งกลับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จากประเทศมาเลเซีย, ซึ่งประเทศมาเลเซียได้อนุญาตเราเข้าไปทำการช่วยเหลือผู้เสียหายจำนวน 146 คน.
เราเป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการเคสตามกฎหมายจนกระทั่งนำไปสู่​​การตัดสินและการจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายชาวต่างชาติ.
นักสังคมสงเคราะห์ของเราได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยในการทำงานในกระบวนการทางกฎหมายอาญาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก.

ความเป็นสมาชิกภาพของเราฐานะคณะกรรมการถาวรในเวทีดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลักดันนโยบาย:

  • อนุกรรมการแห่งชาติหน่วยเฉพาะกิจต้านการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
  • คณะอนุกรรมการแห่งประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย, และสิงคโปร์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
  • แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
  • คณะกรรมการของภูมิภาคไทย
  • คณะกรรมการกาชาดจังหวัดชายแดนเพื่อสุขภาพ

prevention

ความท้าทายในอนาคต

ในอนาคตอันใกล้, เราต้องการที่จะอัพสเกลกิจกรรมต่อไปเพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับการทารุณกรรมทางเพศ:

  • เพิ่มการทำงานในภาคใต้ของประเทศไทยและทั้งสองด้านของชายแดนไปยังประเทศมาเลเซีย
  • เพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ของกรณีการค้ามนุษย์และกระบวนการ
  • การเพิ่มกิจกรรมการป้องกันและการป้องกันในประเทศพม่าและประเทศลาว
  • การกระทำที่เพิ่มขึ้นสำหรับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย
  • มุ่งเน้นเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการลงโทษผู้กระทำผิด

prevention

เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ช่วยเราในการให้ความคุ้มครอง และมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสตรีและเด็กผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการที่คุณสามารถช่วยเราได้