Alliance Anti Trafic | Our Network and Partners

หน่วยงานเครือข่ายและพันธมิตรของเรา

แหล่งทุนสนับสนุน:

ผู้บริจาคที่ บริษัท:


หน่วยงานพันธมิตรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน:

  • สิทธิมนุษยชน & มูลนิธิพัฒนา
  • ลาวสหพันธ์สหภาพการค้า
  • ลาวสตรียูเนี่ยน


เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ช่วยเราในการให้ความคุ้มครอง และมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสตรีและเด็กผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการที่คุณสามารถช่วยเราได้