Alliance Anti Trafic | Our Ethical Principles

จริยธรรมของเรา

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสูงสุดของการทำงานของเรา และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ต่อชีวิตของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายและชุมชนที่เราทำงานด้วย, เราจึงใช้หลักต่อไปนี้ในการทำงาน...

งานของเรา

  • เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เราเคารพในหลักการของการไม่เลือกปฏิบัติ, ความเสมอภาคทางเพศ และปราศจากอคติ ไม่ว่าจะในด้านความแตกต่างทางเชื้อชาติ, ศาสนา, ความหลากหลายทางเพศ, หรือปัจจัยอื่น ๆ. ถึงแม้ว่าเราจะไม่สนับสนุนการค้าประเวณี, เราปฏิเสธอคติทุกประเภทที่มีต่อสตรีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องในอาชีพนี้. เราพิจารณาว่ากระทำผิดเป็นบุคคลเดียวที่รับผิดชอบในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการละเมิด.

  • เราจะไม่ให้สัญญาในสิ่งที่ทำให้เป็นจริงไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเรากับผู้บริจาค ผู้ที่ได้รับความเสียหาย และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ, เราจะไม่ให้สัญญาเกี่ยวกับการทำงาน และเรามุ่งที่จะทำงานบนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ในการอธิบายว่าเราสามารถทำอะไรให้ได้บ้าง. เท่าที่เราจะสามารถทำได้, โดยพิจารณาธรรมชาติของการทำงานของเรา, เราใช้หลักการของความโปร่งใสและความมีสำนึกรับผิดชอบในด้านการทำงานและด้านการเงินของเรา, ซึ่งเราพยายามอย่างมากในการบริหารจัดการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจเราอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุด.

  • เราร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจะได้รับประโยชน์สูงสุด

องค์กรของเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อคุ้มครองสตรีและเด็กในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และเคสหรือผู้เสียหายภายใต้การคุ้มครองของเราจะมอบความเชื่อถือให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เราเข้าต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหาย. อย่างไรก็ตาม, ถ้าเราประเมินแล้วว่าหน่วยงานอื่น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีทรัพยากรในการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เราจะทำการส่งต่อเคสให้หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้น ๆ ดำเนินการให้ความคุ้มครองแทน.

  • เราทำงานด้วยมุ่งหวังว่าไม่จำเป็นต้องมีเราในพื้นที่ที่เราทำงาน

นี่คือเหตุผลที่, เมื่อใดก็ตาม ส่ิงที่เราทำไม่ขัดแย้งกับประโยชน์สูงสุดของสตรีและเด็กที่เราทำงานด้วย, AAT จะทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่น, หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ. เราเชื่อว่ากลไกการคุ้มครองของทางสังคมและกฎหมายควรจะถูกนำพาโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในท้องถิ่น, และการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรพัฒนาเอกชนควรมีเป้าหมายในการทำงานเพียงชั่วคราวเท่านั้น และหลังจากนั้นจึงถ่ายทอดงานไปยังผู้คน, เจ้าหน้าที่ และกลุ่มต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการและรับผิดชอบงานนั้น ๆ และทำให้การดำเนินงานคุ้มครองเป็นไปอย่างยั่งยืน. เรามุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เราทำงาน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยด้วยคนในท้องถิ่น.

  • เราไม่ได้จัดให้มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมผู้ตกเป็นผู้เสียหาย

แม้ว่าเราจะเข้าใจความจริงที่ว่าหลายคนมีความสนใจในการดูการทำงานของเรากับผู้ที่ตกเป็นผู้เสียของการค้ามนุษย์ด้วยตาของตัวเอง, ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่เราทำงานด้วย รู้สึกว่าการจัดการเดินทางเข้าเยี่ยมผู้เสียหายภายในชุมชนนั้นถือเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียหาย. เราต้องการที่จะรักษามาตรฐานระดับสูงในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ของเรา และต้้องการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นกับอดีตผู้ตกเป็นผู้เสียหาย, โดยการปฏิบัติต่อทุกคนมีศักดิ์ศรีและให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของพวกเขา. โปรดดูเงื่อนไขใน การทำงานของเรากับนักข่าวและนักวิจัย.

  • เราไม่เคยมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

เราไม่ดำเนินกิจกรรมด้านการสืบสวนในรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย. เจ้าหน้าที่ของเราให้คำมั่นว่าจะไม่ให้การสนับสนุนการค้าประเวณีไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ หรือให้การสนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ทั้งสิ้น, แม้จะอยู่ในช่วงนอกเวลาทำงานก็ตาม.


การสื่อสารของเรา

  • การให้คุ้มครองผู้ประสบภัยต้องมาก่อน

นี่คือเหตุผลที่ AAT ไม่เคยลงภาพถ่ายใบหน้าของผู้เสียหายหรือข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับเคสที่กำลังดำเนินการอยู่เลย, ถึงแม้ว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านการระดมทุนก็ตาม.

  • เราจะไม่ขายความน่าสงสาร

การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญลำดับต้น ๆ. ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ถือเป็นเหยื่อของอาชญากรรมองค์การ (Organized crime), แต่เขาเหล่านั้นไม่ถือเป็นผู้อ่อนแอซึ่งต้องได้รับความดูแลจากเรา. จุดมุ่งหมายของเราคือ ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายและกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสำรวจศักยภาพของตนเอง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตัวเลือกที่จะใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด - ไม่ใช่การขายเรื่องราวที่น่าสงสาร.

  • เราไม่ได้ใช้คำว่า "การค้าประเวณี" ในการอ้างถึง "งานบริการทางเพศ"

ในความเห็นของเรา, จากประสบการณ์การทำงาน แนวคิดของงานบริการทางเพศก่อให้เกิดความชอบธรรมบางอย่างทางด้านกฎหมายซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ง่ายกับการทารุณกรรม, การแสวงหาผลประโยชน์ และการอาชญากรรมองค์การ. ในภูมิภาคของเรา, ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ถูกนำตัวไปอยู่สถานประกอบการค้าประเวณีโดยปราศจากความยินยอม หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ถูกบังคับตั้งแต่แรกให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น และเป็นผู้ที่ต้องทำงานอยู่ที่นั่นอันเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการเศรษฐกิจอย่างรุนแรง. อัตราส่วนของผู้เสียหายจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ และการค้ามนุษย์เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี.

  • เราเผยแพร่ข้อมูลที่เราได้พิจารณาแล้วว่าที่น่าเชื่อถือ

ในด้านของการค้ามนุษย์ มีงานหลายชิ้น, ที่ไม่ได้รับการศึกษาโดยใช้การพิสูจน์ตามหลักทางวิทยาศาสตร์, หรือมีการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของปรากฏการณ์โดยเฉพาะ. เราไม่สนับสนุนทฤษฎีที่ขาดหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม หรืองานหรือทฤษฎีที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่ไม่เหมาะสม. อย่างไรก็ตาม, นี่, ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการศึกษาทั้งหมดที่ทำที่เราโพสต์หรือกำหนดลิ้งค์บนหน้าเว็บและหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา.


เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ช่วยเราในการให้ความคุ้มครอง และมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสตรีและเด็กผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการที่คุณสามารถช่วยเราได้