Alliance Anti Trafic | Notify us of a case

Notify us of a case

Nếu bạn là nạn nhân hoặc biết thông tin gì về nạn nhân của nạn buôn người, xin vui lòng báo cho chúng tôi về họ (chuyện gì đang xảy ra, ở đâu) và nếu có thể, làm thế nào để biết thêm thông tin về họ. Bạn có thể gửi thông tin cho chúng tôi theo cách nặc danh.